Game changer
Attest.nu
Gräsroten
HockeyEttan
LiveArena
Hockeypractice
Tillsammans är vi ÖIK!

Nyheter

Kallelse till Årsmöte 12/6 kl. 18:00 i Östersund Arena

Kallelse till Årsmöte 12/6 kl. 18:00 i Östersund Arena

12 June 2017
Östersunds IK kallar till Årsmöte i Östersund Arena måndagen den 12:e juni klockan 18:00.

Dagordning, årsmöte ÖIK 12 juni 2017, kl 1800, Östersund Arena

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

5. Val av 2 protokolljusterare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetssåret

12. Val av

a. ordförande för en tid av ett år

b. tre ledamöter i styrelsen för en period av två år samt fyllnadsval av en ledamot för en period av ett år,

c. två styrelsesuppleanter för en tid av ett år, valet ska även ange i vilken ordning suppleanterna ska inträda,

d. en revisor för en tid av ett år,

e. valberedning. Ordförande i valberedningen väljs på en tid av två år samt övriga 2 ledamöter växelvis för en period om två år

13. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner.

 

Mötets avslutandeWebbsponsor aloq
Copyright © 2018 Östersunds IK. All rights reserved.